Autisme Op Je Bord

AUTISME logo spel.jpg

Autisme Op Je Bord is een spreekstuk dat uitnodigt om op een interactieve wijze met elkaar in gesprek te komen over de manier waarop het autisme zich manifesteert en hetgeen hieraan ten grondslag ligt. Aan de hand van Autisme Op Je Bord gebeurt dit zoveel mogelijk vanuit de neutraliteit met als doel kwalitatief beschrijvend te onderzoeken en ontdekken.

Autisme Op Je Bord helpt je om niet te stigmatiseren en te breken met de stereotypen. In plaats daarvan ga je op basis van neurodiversiteit kwalitatief onderzoeken wat eigen is voor de persoon in kwestie. Wij geloven dat verschil het enige is dat we allemaal gemeen hebben. Daarom is Autisme Op Je Bord geen algemene benadering, maar een benadering waarin wordt afgestemd op het individu en diens eigenheid.

Wij werken te allen tijde vanuit de gedachte dat ieder gedrag een positieve intentie heeft voor de persoon in kwestie. Dat wil zeggen dat de persoon in kwestie iets voor zichzelf probeert te bereiken of te vermijden met het gestelde gedrag.

Wij worden gedreven vanuit de waarde dat ieder mens erkent mag worden in zijn ‘zijn’ en geloven dat Autisme Op Je Bord hier ondersteunend aan kan zijn.

Het coachen van mensen met autisme en hun directe omgeving is specialistenwerk. Je kunt het vergelijken met een ambacht; iets dat vaak specifieke vaardigheden vereist. Wil je het ‘ambacht’ autismecoach goed (blijven) uitvoeren is het noodzakelijk dat je zelf de regie en verantwoordelijkheid neemt over je kennisontwikkeling rondom autisme.

 

Autisme Op Je Bord is een interactieve werkvorm die je in staat stelt om je kennis van autisme verder te ontplooien. Daarnaast kun je deze werkvorm als intervisiemethode of psycho-educatiemiddel inzetten. Autisme Op Je Bord helpt het spectrum van autisme verder te ontdekken, is doelgericht, maakt nieuwsgierig, biedt structuur, geeft inzicht en stimuleert op punten waar dat zinvol is.

 

Autisme Op Je Bord biedt jou als coach de juiste handvatten om met de doelgroep zelf en direct betrokkenen in gesprek te gaan over wat de diepdoordringendheid van het autisme precies inhoudt. Hoe kan ik vanuit het kijken naar gedrag ontdekken welke onderliggende oorzaken aan datzelfde gedrag ten grondslag liggen?

 

Autisme Op Je Bord is zinvol voor iedereen die te maken heeft met mensen met autisme en die wil nagaan of er verbeteringen mogelijk zijn in de huidige situatie.

Autisme Op Je Bord is in te zetten bij kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met enkele aspecten zoals:

  • Een discrepantie tussen de kalenderleeftijd en de ontwikkelingsleeftijd.

  • Autisme Op Je Bord is ‘talig’. Voor sommige jongere kinderen kan dit lastig zijn.

  • Autisme Op Je Bord werk vanuit een boom van een metafoor, of een metafoor van een boom. Hoe dan ook, de persoon in kwestie dient in staat te zijn om vanuit deze beeldspraak een vertaling te kunnen maken naar zijn eigen functioneren/ zijn.

  • Is Autisme Op Je Bord niet geschikt om in te zetten bij het jonge kind? Bedenk dan dat het van waarde kan zijn om samen met de omgeving (ouders, begeleiders, etc.) aan de slag te gaan.

  • In de cursus tot Autisme Op Je Bord gecertificeerd begeleider word je opgeleid voor ‘goed gebruik’. Dat houdt in dat we bovenstaande items uitvoerig behandelen en verdere contra-indicaties en tips voor ‘goed gebruik’ de revue laten passeren.

  • Hiernaast worden in de cursus diverse toepassingsmogelijkheden getoond.

Accreditatie

De training Autisme Op Je Bord is tot en met 05-03-2022 geaccrediteerd met 24 punten door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Nieuwe accreditatie is aangevraagd. 

Registerplein, geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (22 punten) voor:

cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners, aandachtsfunctionarissen, GGZ-Agogen,GHO, Maatschappelijk werk, Mantelzorgmakelaars, Psychodiagnostisch Werkenden, Sociaal Agogen, Sociaal Werker.  

Horus 8 punten

NBBI geaccrediteerd, exclusieve korting voor NBBI leden.

https://www.nbbi.eu/opleidingen

NOBCO 12 PE uren

LV POH GGZ 15 PE punten toegekend

Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden 20 scholingspunten

Check hier de folder!

058_9873.JPG

“De cursus Autisme Op Je Bord heeft mij handvatten gegeven in het op praktische wijze met cliënt en zijn of haar systeem passend maken van een behandelplan. Ook daarna blijft deze methode van werken zeer zinvol juist omdat uitgegaan wordt van de behoeften van de cliënt. Van harte aan te bevelen voor mijn collega psychologen die in het werkveld mensen met autisme en hun gezinnen begeleiden of behandelen.”
Riet Groenen, GZ psycholoog en psychotherapeut

“Vandaag de laatste bijeenkomst begeleid van Autisme Op Je Bord bij Cicero Op den Toren. Door inzet van Autisme Op Je Bord hebben medewerkers meer inzicht gekregen in de oorzaken van gedrag bij een bewoner met het gevolg dat het welzijn van de bewoner vergroot is. Dank je wel medewerkers van de afdeling Smaragd. Trots op wat jullie de laatste 2 weken hebben bereikt.”
Judith Pluijmaekers-Hupperetz, Ambulant begeleider

“Autisme op je bord geeft meer inzicht in de oorzaken van gedrag bij een bewoner met autisme. Het is een manier van ontdekken wat de oorzaken zijn van bepaalde gedragingen. Autisme op je bord nodigt namelijk uit om op een interactieve manier met de bewoners in gesprek te gaan. Hierdoor kan beter worden ingeschat hoe om te gaan met bepaalde gedragingen. Door het volgen van de scholing wordt het welzijn van de bewoner indirect vergroot!”
Cicero Zorggroep, Op Den Toren (Nuth)

“Met behulp van de oefeningen en uitleg in de cursus Autisme Op Je Bord kregen we een kijkje in de bijzondere belevingswereld van een persoon met autisme. Hierdoor ontstaat meer bewustwording en zo leer je elkaar beter begrijpen. Dat helpt weer om samenhang te creëren waardoor je de werkzaamheden bij Allekabels samen op een efficiënte manier kunt indelen.” 
Allekabels (Kerkrade) in hun bedrijfsmagazine ‘De Kabelaar’, november 2019

“In mijn coachtrajecten waarbij ik Autisme op je Bord inzet kom ik snel met de coachee tot de kern. Al bij het gebruiken van de bovenste laag ‘de gedragskaartjes’ komt de coachee op een snelle en fijne wijze tot het stellen van doelen. Met de focus op deze doelen gaan we vervolgens de diepere lagen van de boom in. Op deze manier komen we bij de oorzaken van bepaald gedrag en kunnen we kijken hoe hiermee anders kan worden omgegaan. De combinatie van de kaartjes en de juiste vragen stellen zorgt voor het verkrijgen van diepgaande inzichten waarmee de coachee verder kan!” 
Wendy Moonen, Red Moon Coaching and more (Jongerencoach)

“Vandaag deze mooie aanbeveling mogen ontvangen. Persoonlijke ervaringen Autisme on The Job. “Met Michel in de rol van de nieuwsgierige vrager, heb ik de dienstverlening en het product, Autisme Op Je Bord, als zeer prettig ervaren” Als kandidaat van Job-Flow’s nieuwe dienstverlening ben ik in aanraking gekomen met Michel en de methode Autisme Op Je Bord. Deze methode is een speelse, heldere en luchtige methode die de complexe aard van een pervasieve ontwikkelingsstoornis weet te destilleren tot beknopte aandachtspunten. De in kleur en laag gekaderde vragenkaartjes houden de aandacht bij het onderwerp, waarna iedere volgende laag dieper op de zaken in gaat. Het geheel kwam samen in een verslag met een puntsgewijs opgesteld karakter-profiel. De bevindingen openbaarde een heel nieuw pad voor mij, een waar ik eerder nog niet serieus over had nagedacht. Een pad dat ik nu met alle plezier en enthousiasme bewandel. Mijn dank hiervoor, voor het mogen doorlopen van deze methode en voor je kundigheid om mensen, plaatsen en banen met elkaar te verbinden.””
Michel Brouwer, eigenaar Job-Flow (Autisme on The Job)